>^..^<

Transcript with own translation:

Fluxus – In remembrance of an art form.
Told by Knud Pedersen

Camera: Kasper Helmer
Audio: Morten Jensen
Editing: Rolf Pedersen
Organisation: Ulrik Nielsen Ehrhorn
Manufacturer: Stig H. Hasner
Production: Prime Vision

TV 4 1998

(0:30)
Jeg fik jo i 1957 lov til at leje Nikolaj Kirke af Københavns Kommune. Hovedbiblioteket var flyttet ud og de anede ikke hvad de skulle bruge kirkebygningen til, og så lavede jeg et kunstbibliotek, hvor man kunne låne billeder, og det blev en kanonsucces fra starten. Det var noget helt nyt; det var sådan en socialpolitisk, kunstpolitisk ting, hvor man altså kunne låne billeder på samme måde som man lånte bøger på et bibliotek.

(0:30)
In 1957, I got permission from Copenhagen city council to hire Nikolaj Church. The Main Library had been moved out and they had no idea what to do with the church building. So I made an ‘Art Library’ where you could lend art, and it was a huge success from the start. It was something completely new, it was a kind of socio-political/political-art thing where people could lend art in the same way as you lend books in a library.

(1:00)
Allerede efter nogle få år så fik jeg besøg af en nabo, som var den tyske kunstner Arthur Køpcke. Han havde startet et lille galleri som havde et meget, meget høj kunstnerisk niveau – men et meget, meget lavt økonomisk niveau, og han stod faktisk overfor at skulle lukke. Jeg inviterede ham til at komme ind i kirken hvor han kunne få et hjørne, og vise sine meget spændende ting som var noget at det mest avancerede i København på det tidspunkt. Og han startede derinde, i 1961 tror jeg det var, og ganske kort tid efter han var begyndt siger han: “Jeg har fået et brev fra Tyskland med en gruppe kunstnere der kalder sig Fluxusgruppen – og det er fra Wiesbaden – de har lyst til at lave en koncert her i København, og hvad siger du til at sætte Nikolaj kirke til rådighed til
det?”. Og det var jeg selvfølgelig meget optaget af. De havde også kontakt til det unge tonekunstnerselskab, som var medarrangør af arrangementet, og det var amerikanere, og det var tyskere, og det var meget spændende. De skulle lige over London hvor de skulle lave en Fluxuskoncert i noget som hed Gallery One, og senere hen hørte jeg at forestillingen i Gallery One bestod i at én af kunstnerne i udstillede sig i vinduet i 14 dage, dag og nat. Det har jo været en oplevelse for Londonerne, selvfølgelig.

(1:00)
Not more than a few years later I got a visit from a neighbor who was the German artist Arthur Køpcke. He had started a small gallery that had a very, very high artistic level – but a very, very bad economy, and he was about to close. I invited him to come into the church where he could get a corner, and show his very exciting things, which were some of the most advanced in Copenhagen at the time. He started there in 1961 I think it was, and shortly after he had moved in, he says: “I have received a letter from Germany from a group of artists who call themselves the Fluxus group – it’s from Wiesbaden - they want to do a concert here in Copenhagen. What would you say if we did it in the Nikolaj? “. And I was obviously very interested. They were also in contact with a young musician company, which were to co-organize the event. They were Americans and Germans, and it was all very exciting. They had to swing past London where they were making a Fluxfest in something called ‘Gallery One’. I later heard that part of the show in ‘Gallery One’ consisted in one of the artists in the exhibiting himself in the window for 14 days, day and night. This must certainly have been quite an experience for Londoners, of course.

(2:45)
I november måned i ‘62 kom de over, og så lavede de den første Fluxuskoncert – og nu skal man passe på hvad man kalder en koncert – for ‘koncert’ betød bare at der kom et musikpublikum, og det betød også at der kom musikanmeldere. Men det havde jo intet som helst med en koncert at gøre. Det var en forestilling, som totalt vente op og ned på de kunstbegreber man ellers arbejde med. Vi havde hørt fra Wiesbaden at der var blevet kastet både æg og tomater i hovedet på dem, men da vi oplevede det i Nikolajkirke, forstod vi altså også godt hvad det var der var så anderledes. Et stykkerne var for eksempel, at man laver ‘633 gange for Henry Flint’ hed stykket, og betød at man sad og bankede på et klaver 633 gange, sådan her. Jeg tror faktisk at det tog en halv time, til tre kvarter, det stykke. Der var et violinstykke som også skulle spilles, og der kom guruen blandt de der Fluxuskunstnere, George Maciunas, kom ind og åbnede violinkassen og der lå en trompet i. Og da der lå en trompet i var det altså ikke en violinkoncert han kunne lave, så lukkede han den og gik ud igen.

(2:45)
They came over in November of ‘62, and they made the first Fluxus concert (Fluxfest). One should be careful what you call a concert. ‘Concert’ just meant that there was a music audience, and it also meant that there were music reviewers. But it had nothing to do with a concert. It was a performance that totally turned the established concepts of art scene upside down. We had been told that in Wiesbaden, eggs and tomatoes hat had been thrown at them, but when we saw the show in Nicholas Church, we understood what it was that was so different. One of the acts, for example, was ‘633 times for Henry Flint’, this meant that someone sat down and banged on a piano 633 times, like this. I actually think it was half an hour to forty-five minutes long, that piece. There was a violin piece, where the guru amongst the Fluxus artist, George Maciunas, walked on stage and opened the violin case which revieled a trumpet instead. Because it only contained a trumpet he couldn’t do a violin concert, so he closed the case and walked out again.

(4:16)
Vi var meget forvirrede, og TV, der var kun en Tv-station på det tidspunkt. De havde lavet et stort tårn inde i kirken og ville optage koncerten. Og et par dage efter så jeg på Rådhuspladsen på BT’s spiseseddel, der stod: “TV aflyser koncert på grund af underlødighed”.

(4:16)
We were very confused, and TV – there was only one TV station at the time – they had built tall scaffolding inside the church and planned to record the concert. A few days later, on the town hall square, I saw a BT News placard that read: “TV cancels concert because of bad taste.”

(4:42)
Den anden aften ved den anden koncert, der var slutnummeret noget helt interessant. Der var bestilt en bus, og det blev annonceret fra scenen at det sidste nummer ville blive opført i den bus der holdt foran Nikolaj kirke og publikum styrtede ud for at få sig en plads, der var vist ikke plads til mere end 40-45 mennesker, så bussen blev stuvende fyldt. Og kl. var ti-halv elleve om aftenen. Og da bussen var fyldt, så blev dørene lukkede og bussen startede, og så kørte den i ét stræk ned til torvet i Ringsted. Der var den aftale med chaufføren at hvis han stoppede eller åbnede døren undervejs, så fik han ikke en krone. Han stoppede altså ved halv tolv-tiden om aftenen på torvet i Ringsted. Og så blev dørene åbnet og så blev der sagt: “Så er koncerten slut”. Derefter måtte folk så ud og så måtte de prøve selv at finde hjem til København, som de nu bedst selv kunne. Nogen tog på politistationen og nogen gik på hotel. Og andre, de som havde været på politistationen, de kom glade og betalte entre den næste aften, for de skulle jo have mere, selvfølgelig. 

(4:42)
The next night at the second concert, we had a final act that was quite interesting. A bus had been rented, and it was announced from the stage that the final act would be performed in the bus parked outside Nikolaj Church. The audience rushed out to get a seat. Since there wasn’t room for more than 40-45 people, the bus was packed. It was ten to ten thirty in the evening, and when the bus was full. The doors closed and the bus started. It then drove – in one stretch – all the way down to the town square of Ringsted. We had an agreement with the driver that if he stopped or opened the door on the trip, he would not get a penny. It was half past eleven in the evening when he stopped in the square of Ringsted. Then the doors opened and the audience was told: “The concert is over.” The people had to get out and try to find their way back to Copenhagen as well as they could. Some of them went to the police station and others went to a hotel. And some, those who had been at the police station, came back the next evening and happily paid the entree fee again. They wanted more, of course.

(6:02)
Det var enestående hvad der foregik. Det er mærkeligt at beskrive Fluxus med eksempler, det duer ikke. Det kan belyse noget, men det kan jo ikke fortælle noget som helst om selve idéen i det. Arthur Køpcke havde skrevet oppe på bagtæppet oppe ved alterpladsen, at: “Vi beskæftiger os med musik som er poesi og teater som er maleri. Vi udfolder en udspecialiseret fantasi”. Og dér er vi faktisk inde i hjerterødderne på hvad Fluxus er for noget. Det er nemlig ikke musik. Det er ikke maleri. Det er ikke litteratur og man kan ikke male et billede således at det bliver et Fluxusbillede. Man kan ikke spille et stykke musik sådan så det bliver et stykke Fluxusmusik. Det er helt andre ting. Jeg vil næsten sige at vi står over for en slags kunstnerisk grundforskning, hvor man tager nogle fundamentale ting, som findes i musikken, som findes i litteraturen, men som så bliver behandlet på en anden måde og ikke engang nødvendigvis af kunstnere. 

(6:02)
It was unique what was happening. It’s strange to describe Fluxus, with examples, that don’t work. It may illuminate something, but it can’t tell anything about the core idea of it. On the backdrop behind the altar space, Arthur Køpcke had written: “We create music that is poetry and theater that is painting. We unfold an unspecialized fantasy”. And that is actually goes into the heart and the roots of what Fluxus are. It is not music. It isn’t painting. It isn’t literature and you can’t paint a painting in a way that that makes it become a Fluxus painting. You can’t play a piece of music in a way that makes it a piece Fluxus music. It is something entirely different. In my opinion, we are almost looking at a kind of artistic basic research, which takes fundamental things from the music, from literature, and then treats it in new different ways, and not necessarily even by artists.

(7:23)
Da mange af kunstnerne kommer fra Amerika så er en del af den filosofi også knyttet lidt til zenbuddhismen. Zenbuddhismen som har et andet forståelsessystem og for eksempel arbejder med tingenes formålsløshed. De arbejder også med et begreb der hedder ‘nu-hed’. Det vil sige at tingene skal ikke være missionerende, altså arbejde med et mål. De skal heller ikke handle om fortiden. Det skal altså være en nu-hed, det er i virkeligheden et Zen buddhistisk begreb. Og det vil igen sige at du er fuldstændig uden for Fluxus hvis du laver noget der er religiøstprovokerende, politiskprovokerende eller -satirisk eller moralsk. Det seksuelle- og moralsksatiriske findes jo altså på en eller anden måde. Det har man jo ikke kunne undgå. Ved de første Fluxuskoncerter der var det en amerikansk dejlig pige som hed Alison Knowles, som lavede en aseksuel striptease. Hun gik op på scenen, ved højalteret, og så smed hun altså 16 par trusser i en gevaldig fart. Og det var jo meget morsom og det var meget underholdende, men det var fuldstændig rigtigt, det var totalt aseksuelt. Senere hen så kom hun ind, så ville hun gerne præsentere en seksuel striptease. Og dér kom hun så ind med et par handsker og den måde hun kunne trække de fem fingre af den handske det var totalt seksuelt og totalt erotisk. Så man kan jo sige at hun behandler det seksuelle som et kunstnerisk motiv og ikke som noget der er vigtigt i sig selv. 

(7:23)
Since many of the artists come from America part of the philosophy is somewhat attached to Zen Buddhism. Zen Buddhism, which has its own concepts of meaning, for example, works with the concept of pointlessness. They also have work with the concept of ‘now’. That means that you shouldn’t be missionary, or work with a goal. They should not be about the past either. Instead it should be a ‘now- ness’, this is in fact a concept from Zen Buddhism. This also means that you are completely off from Fluxus if you’re doing something that is religiously provocative, politically provocative, or satirical, or moral. The sexually and morally satirical are there in some ways. That has been impossible to avoid. At the first Fluxfests there was a lovely American girl, named Alison Knowles, who made a un-sexual striptease. She went on stage, at the high altar, and then she took of 16 pairs of panties in a tremendous hurry. It was very funny, and it was very entertaining, but it was totally true. It was totally un-sexual. Later, she came in again, and presented a sexual striptease. She came back on stage wearing a pair of gloves, and the way she could pull the five fingers of the glove – it was totally sexual and very erotic. In a way you could say that she treats the sexual as an artistic subject, and not as something important in it self.

(9:22)
Fluxus har jo en grundlægger, kan man jo godt sige. Der er diskussion om det, for alle forklaringer om Fluxus, dem har vi forskellige idéer om. Alle har en anden forklaring. For eksempel er der nogen, sammen med mig, der mener at Fluxus sluttede i 1978 da denne grundlægger døde. Det gjorde George Maciunas, en Litauer, som boede i New York og havde et galleri og som var den som samlede det hele og som organiserede det og som de på mange måder så op til. Som var igangsætteren. Og han døde altså af en cancer in 1978 og det var i øvrigt samme år hvor en del andre Fluxuskunstnere også døde. Arthur Køpcke døde, så vidt jeg husker var det i 1978 også. 

(9:22)
Fluxus had a founder. You can say that. There are discussions about it. Everyone who tries to explain Fluxus has different ideas about. Everyone has a different explanation. For example, there are some of us who believe that Fluxus ended in 1978 when it’s founder died. George Maciunas, a Lithuanian, who lived in New York and had a gallery there. He was the one who put it all together and organized it and who they looked up to in many ways because he was the initiator. He died of a cancer in 1978, incidentally the same year as a number of other Fluxus artist also died. As I recall, Arthur Køpcke also died in 1978. 

(10:17)
Nu sidder du og hører på én persons forklaring om hvad Fluxus er og der findes altså lige så mange forklaringer som der er Fluxuskunstnere. Og du står i det samme problem – jeg har før været inde på Zenbuddhisme – at hvis du spørger en Zenbuddhist hvad Zenbuddhisme er, så vil du gå ud af døren præcis lige så klog som da du kom ind af døren. Du kan få nogle eksempler og du kan få nogle ting og nogle retningslinjer. Men i bund og grund vil du være på herrens mark, og sådan er det faktisk også med Fluxus at den er så ulåst af tiden, at den faktisk også dag hvor vi skriver slutningen af halvfemserne, påvirker kunstnerne. 

(10:17)
You are listening to one person’s explanation of Fluxus, and there are as many explanations as there are Fluxus artists. You will encounter the same problem; I have previously touched on Zen Buddhism that if you ask a Zen Buddhist what Zen Buddhism is. You will walk out the door just as enlightened, as you were walking in. You can get some examples and you can get some pointers and some guidelines. But basically you won’t have a compass, and that is also how it is with Fluxus. It isn’t locked to any time, and it is still, though it is now the late 1990s, affecting artists.

(11:06)
Jeg har selv, som mine personlige ting været med i et par projekter, som meget godt illustrerer den amerikanske form. Fordi det er den jeg er knyttet til. Den ene ting lavede jeg in 1973, hvor jeg på Oxford Museum of Modern Art lavede ‘Two Ball Football’. Altså en fodboldkamp spillet med to fodbolde. Og det var meget spændende, den kørte jo med to halvleje på halv tid og med to dommere og en masse mål. Og spillerne kom bagefter og syntes jo at det havde været alle tiders kamp de havde der. Og ved 30 år jubilæet for den kamp havde Tate Gallery i London inviteret mig over og gentage den in Battersea Park i London. Og det var en stor, stor fest, en weekend hvor Tate Gallery fejrede Fluxus. Det er én ting vi lavede – en anden ting, som også viser det dér intermedia var et byggeprojekt. Byggeprojektet lavede jeg sammen med Arthur Køpcke, Eric Andersen og George Brecht. Og det bestod i at de lavede nogle projekter der var meget kostbare at realisere. 6 milliarder og 59 millioner ville det koste. Så i samarbejde med Bikuben, satte jeg 100 ind på en sparekassebog og de beregnede på Bikuben hvor mange år det ville tage før projektet kunne realiseres. Det ville tage 284 år og 201 dag. Sparekassebogen blev anbragt på det Kongelige Bibliotek sammen med byggeprojektet og dér ligger det dag. Nu er det altså 25-26 år siden og de 100 kr. er blevet til 1000 kr. Der er en rentegaranti på med 6%, som er en meget, meget høj rente i dag. Og vi har fejret 25 års jubilæet og mødtes og udstillet sparekassebogen. Det er et projekt som først skal realiseres om 284 år og 201 dag. Og jeg tror nok de får nogle problemer i Bikuben og hvad de nu ellers går og fusionerer med når de om 284 år skal udrede 6 milliarder. Jeg kan ikke huske om det var 4 eller 6 milliarder, men det var 284 år det er det eneste jeg holder mig til. Pengene er selvfølgelig bundet til at realisere byggeprojektet. Det er et Fluxusprojekt og sådan er der altså mange forskellige projekter rundet omkring. 

(11:06)
I myself, as have personally been involved in a few projects, which very well illustrate the American style. Because this is the one I am linked to. In1973, I did a thing at Oxford Museum of Modern Art called ‘Two Ball Football’ – A football game with two footballs. It was very exciting, of course it had two half times and two judges, and there was a lot of goals. The players came up to me afterwards and were very trilled about the game. At the 30 years anniversary of the game, Tate Gallery in London, invited me over to repeat it in Battersea Park in London. It was a big, big party, on a weekend where Tate Gallery was celebrating Fluxus. That’s one thing we
did – another thing that also shows the intermediacy was a Construction Project. I did the Construction Project with Arthur Køpcke, Eric Andersen and George Brecht. This meant that they thought up some projects that were very costly. 6 billion and 59 million they would cost to realize. So, in collaboration with Bikuben (a former Danish bank), I put 100 kr. into a savings account and Bikuben calculated how many years it would take to realize the project. It would take 284 years and 201 days. The bankbook was placed in the Royal Library together with the Construction Project and there is lies today. Now it is 25-26 years ago and the 100 kr have grown to 1000. They gave a 6% interest rate guarantee, which is a very, very high interest rate today. And we have now celebrated the 25th anniversary, where we met and exhibited savings bank book. It is a project, which can’t be realized for 284 years and 201 days. And I think they might get some problems in Bikuben (or who they might merge with) in 284 years when they have to pay the 6 billion. I’m not sure if it was 4 or 6 billion, but it was 284 years! That is the only thing I stick to. Of course, the money is bound to the project. That is a Fluxus project and there are many other different projects around like that.

(13:45)
Det som er mindst med Fluxus at gøre, det er for så vidt de ting man laver. Fluxusgenstande. Fluxusgenstande var noget som Maciunas allerede i 1959 lavede, faktisk som sådan en forretning hvor han udsendte varekataloger. Hvor man kunne købe spil. Ja spil; puslespil, skakspil eller små forskellige bokse hvor der var lagt instruktioner i. Instruktioner var meget måden hvor Fluxus udfoldede sig på. Og i mit arkiv, som jeg – jeg er ikke samler af Fluxus – jeg har bare ikke smidt noget væk og derfor har jeg et Fluxusarkiv. Og der kan vi se nogle af de dér instruktioner som var ting der blev solgt i 1962 for én dollar. To dollar når det virkelig gik hårdt til.

(13:45)
The objects you do, are what have least to do with Fluxus. Fluxus objects. Fluxus objects were something that Maciunas started doing in 1959. In fact it was a sort of business, and he published product catalogs. You could buy games. Yes, games, puzzles, chess and different small boxes with instructions in them. Instructions were how Fluxus often unfolded. And in my archive, that I … I’m not a collector of Fluxus, I just have not thrown anything away and therefore I have a Fluxus archive. And there, we can take a look at some of the instructions that were part of the objects that we sold in 1962 for one dollar, or two dollars for the really expensive things. 

(14:55)
Ja, se nede under denne her seng har jeg nok den mest eksklusive del af Fluxussamlingen. Af mit Fluxusarkiv. Og det er jo sjovt at tænke på, for mange år siden så ringede jeg til Kobberstikssamlingen på Kunstmuseet og spurgte om de ikke ville have det, for jeg kunne ikke opbevare det og passe på det. Så sagde de: “Jamen det er jo tryksager og sådan noget, det hører hjemme på det Kongelige Bibliotek”. Så ringede jeg op til billedsamlingen på det Kongelige Bibliotek, så sagde de: “Jamen Fluxussamlingen, det er jo kunstværker de hører jo hjemme på Kobberstikssamlingen”, hvorefter jeg lige så stille lagde telefonen og beholdt det. 

(14:55)
Yes, below this bed, I probably have one of the most exclusive parts of my Fluxus archive. It’s funny to think, that many years ago I called up the Copperplate Collection at the Royal Art Museum and asked if they wanted it because I could not take proper care of it. So they said: “Well, they are printed artifacts and so, they belongs to the Royal Library”. Then I called up the Art Collection at the Royal Library, and then they said, “The Fluxus archive, that is art and it belongs in the Copperplate Collection”, after which I quietly put down the phone and kept it myself.

(15:30)
Her er nummer 203 i mit arkiv, jeg har jo allerede lavet sådan en foreløbig registrering af det. Og det er et ‘arbejdsstykke’ eller rebusser. Og det her er nummer 86 i hans ‘128 læse-og arbejdsstykker’ som behandler fænomenet om at tælle forskellene mellem to éns ting. Han siger altså at selvom to ting er éns så har de forskelle. Og så tager han altså sådan en Høng Camembert dåse her, der står at det er stykke nummer 86, og så viser han to bunde af to tændstikæsker. Og værsgo, så kan man altså gå i gang med at tælle forskellene. Der er det ene hjørne, det andet hjørne. Hele stykket drejer sig om det. Jeg kan se her bagpå at den hér ting var udstillet på Statens Museum for Kunsts mindeudstilling for Arthur Køpcke, som blev afholdt umiddelbart efter hans død. Og det var alt for tideligt så den blev ikke rigtig bemærket. Nu skal den udstilles igen i Nikolajkirke her til efteråret og jeg synes selv at den illustrerer meget. Det er jo ikke en ting som man kan hænge op på væggen. Det er jo heller ikke en skulptur. Det viser virkelig et Fluxusstykke. 

(15:30)
This is number 203 in my archive. I’ve already made a sort of preliminary registration of it. And it is a ‘work piece’ or a sort of rebus (by Arthur Køpcke). This is number 86 in his ‘128 read and work pieces’ which deals with the phenomenon ‘counting the differences between two identical things’. He thus shows us that even though two things are the same they still have differences. He takes an Høng Camembert box like this, it says on it that it is piece number 86, and in it he places two bottoms of two matchboxes. And there you go; you can then go ahead and count the differences. There is one corner, another corner. The whole piece is about this. I can see on the back that this particular thing was exhibited at the National Gallery at the Memorial Exhibition for Arthur Køpcke, which was held immediately after his death. It was a bit too soon and it was not really noticed. It will be on display again in Nikolaj Church in the fall and I think this piece illustrates a lot. It’s not a thing that you can hang on the wall. It’s not a sculpture. It really illustrates what a Fluxus piece is.

(16:58)
Her er en Alan Kaprow plade fra 1957. Alan Kaprow er grundlæggeren af happening i USA. han ligger altså før Fluxus egentlig. 

(16:58)
This is an Alan Kaprow record from 1957. Alan Kaprow is the founder of the happening from United States. In a way he is really pre-Fluxus.

(17:14)
Jeg er meget imod det at det har en scenekarakter, at man står, at det kan ligne kabaretstykker sommetider. Der er en meget fin ting jeg vil nævne som eksempel på disse ting her, med dokumentation af tingene eller med banalisering af tingene, for en dokumentation er en banalisering, men der er mange måde man kan banalisere det på. For eksempel formålet med tingene. Der er en meget fin østrigsk pige som hedder Valley Export. Hun gik ned a Münchens gader med sin mand, han er læge, Peter Weibel hedder han. Han kravlede på alle fire og havde et armbånd, hundehalsbånd om, og så trak hun ham som i en hundesnor og så gik hun hed af gaden i München. Det er jo meget flot. Det er dokumenteret, fotograferet. Jeg har set fotografier af det og sådan er det. Derefter gik hun med sådan en lille teaterscene på brystet, og med et lille tæppe. Og så havde hun det hun kaldte Tapp- und Tast-Kino. Så kunne folk gå hen og stikke hænderne ind og så var de hovedpersonerne i et lille teaterstykke. Det er jo flot når det foregår på gaden i München, men så kommer Valley Export til Göteborg og løber tør for penge. Og optræder så på en varieté i Göteborg, for at få penge til billetten hjem, med sit Tapp- und Tast-Kino. Dér kæntrer det fuldstændigt. Dér bliver det lummert. Dér bliver det anti-kunst i den dybeste forstand. Fordi der er mange kunstnere der siger: “Det her er anti-kunst” og så er det Fluxus. Men når noget er anti-kunst og anti-Fluxus, så er den helt slem. Det er det altså når hun står med sit bryst på kabaretten i Göteborg.  

(17:14)
I am very much against giving it a stage character, that it sometimes resembles cabaret act. There is a very nice thing I want to mention as an example of this. Documenting things or trivializing things, documentation is trivialization. But there are many ways you can trivialize it, for example, the purpose of the things. There is a very fine Austrian girl called Valley Export. She walked down the streets of Munich with her husband, he is a doctor Peter Weibel’s is his name. He crawled on all fours and wore a dog collar. And she pulled him like a dog on a leash, while she was walking down a street in Munich. This is very nice. It is documented, photographed. I’ve seen photographs of it and so it is. Later she took a walk with a small theater on her chest, with a small blanket. And that was she called a ‘Tapp-und Tast-Kino’. People could go up to her and stick their hands in and they became the protagonists in a small theater. It’s nice when it happens on the street in Munich, but then Valley Export goes to Gothenburg and she runs out of money. She then performs with her Tapp- und Tast-Kino in a variety in Gothenburg, to get money for the ticket home. Then and there it shatters completely. It becomes sleazy. It becomes anti-art in the deepest sense. Because there are many artists who say: “This is anti-art” and then it’s Fluxus. But when something is anti-art and anti-Fluxus, then it’s quite bad. It clearly is when she puts her breast in a cabaret in Gothenburg. 

(19:10)
Der er mange måder at banalisere på. Jeg har set store udstillinger, for eksempel med Boyys, hvor videoopførelserne er det vigtigste. Da vi lavede 30 års jubilæet for Fluxus, så havde jeg fornøjelsen af at organisere det. Både samtidig i Weisbaden, København, Malmø og New York. Og jeg organiserede det faktisk som noget med små borde hvor Fluxusstykkerne blev serveret. Og hvor man kunne betale efter et menukort. For eksempel kunne man bestille dette her stykke som er forsiden på min bog ‘Kampen mod borgermusikken’. Hvor Dick Higgins han står, det hedder ‘Drip Music’ og er af George Brecht, han står – der er en tom vandbalje hernede og så har han en vandkande her – og så kravler han op på en stige og så drypper han vandet ned. Jeg ved ikke hvordan det lyder, men når det er sådan en tom balje her så har det en meget fascinerende lyd. Det blev serveret ved borde og på et tidspunkt så jeg at det var i samtidig opførelse ved tre forskellige borde. George Brecht havde lavet noget der hed tændstikker for kejthåndede. Left Handed Matches. Dem havde vi et frygteligt problem med at producere for det var tændstikker med svovl i begge ender, og det er jo klart nok. Der var et fint billede af Tordenskjold udenpå og så stod der ellers: “Left Handed Matches” og de blev så solgt for 8-9 kr. Der var et gammelt Arthur Køpcke stykke. Det var en rulle toiletpapir, hvor der stod et ord på hver side, på hvert stykke toiletpapir, der stod: “Heute – morgen – immer – wieder – so – lange – wie – lebst – and – now – wash – your – hands – please” Sådan en rulle toiletpapir kunne man altså købe i Irmas supermarked i Nikolaj kirke på 30 års dagen i 1992. 

(19:10)
There are many ways to trivialize things. I have seen major exhibitions, for example Boyys, where the video screenings are the most important thing. When we did the 30-year anniversary of Fluxus, I had the pleasure to organize it. In Wiesbaden, Copenhagen, Malmo and New York at the same time in. And I actually organized it as something with small tables where Fluxus pieces were served. And where you could order from a menu. For example, you could order this here piece, which is on the front page of my book ‘Kampen mod borgermusikken’ with this picture of Dick Higgins on it, it’s called ‘Drip Music’ and is by George Brecht, he stands … there is an empty water bowl down here and he has a water jug … and then he climbs up on a ladder and then lets the water drip down. I can’t explain how this sounds, but when it’s an empty bowl like this so it has a very fascinating sound. This piece was served at tables and at one point I noticed that it was being in enacted simultaneously at three different tables. George Brecht had created something he called ‘Left Handed Matches’. We had terrible problems producing them, because they were matches with sulfur at both ends, which makes sense. There was a nice picture of Tordenskjold on the front and then it said: “Left Handed Matches” and they were sold for 8-9 kr. There was an old Arthur Køpcke piece. A roll of toilet paper, which had one word on each sheet of toilet paper that read: “Heute – morgen – immer – wieder – so – lange – wie – lebst – and – now – wash – your – hands – please “A roll of toilet paper like this could be bought in the Irma Supermarket Nikolaj Church on the 30th anniversary in 1992.

(21:25)
En af de allermest centrale ting inde for kunsten, det er dens flertydighed. Altså jo mindre man låser en ting fast på kun at kunne opfattes på én bestem måde. Og derfor kan man godt sige at det allerfornemste ved det konceptuelle er at man kan tænke om det som man vil. Der er fri vej til at behandle det i sin fantasi. Og det gør jo altså næsten at man kan sige at det helt ideelle kunstværk er det kunstværk, der slet ikke er formuleret. Fordi hvis det ikke er formuleret, så er det jo, ja den første formulering er den første banalisering.

(21:25)
One of the most central thing in art, it is its ambiguity. The less you force a thing to be perceived only in one way. And you could say that that is the greatest thing about conceptual art that you can think what you want about it. There is an open path to treat it in your imagination. And because of that you could say that the ideal work of art is the work of art that is not formulated because, if it is not formulated then it is. Yes, the first formulation is the first trivialization.

(22:10)
Fluxus er noget af det mest eksklusive man overhovedet kan henvende sig til. Det går lige hen over på 9 ud af 10 mennesker. I hvert fald den del der skal betragtes som alvor. Selvom Fluxus har en meget bred mængde af humor i sig så er det altså en alvorlig ting, og man kan ikke bare sætte sig ned og skrupgrine så har man altså ikke forstået noget. Det er en fantastisk eksklusiv retning for et meget lille elitært publikum. Og det jeg synes er interessant, det er at i 1998 som i 1968 hvor der jo var kunsten ud til folket og landet for folkets skyld og sådan noget. Den helt store demokratiseringshistorie, hvad hed det: ‘Demokrati på arbejdspladsen’ og alt sådan noget. Det var jo tresserpolitik. I dag kommer der så en ny interesse for Fluxus, som man faktisk er klar over det er dag. Og det Fluxus som det elitære det er, som det svært forståelige. 

(22:10)
Fluxus is some of the most exclusive art one can turn to. 9 out of 10 people don’t understand it, at least not the part to be considered seriously. Although Fluxus has a great amount of humor in it, it is a serious thing, and you can’t just sit down and giggle about it. Then you haven’t understood anything. It’s an amazing exclusive art form for a very small elite audience. And that I think that is interesting that in 1998 as in 1968 it was all about ‘art for the people’ and ‘country for the people’ and things like that. The big democratization movement, what did they call it? ‘democracy at work’ and all that. That was the Sixties policy. Today there’s as a new interest in Fluxus. Today you actually realize this, how elitist and difficult to understand Fluxus actually is.

(23:26)
Fluxus vil hele tiden have betydning og man kan godt skrive Fluxus’ historie i dag. Og den bliver også skrevet, metervis af bøger, fordi flere af de vigtige Fluxuskunstnere er døde. Robert Filliou for eksempel, den franske Fluxuskunstner er død og Addi Købke var jo også fra dansk side i hvert fald en meget, meget betydningsfuld kunstner. Så jeg synes vi skal glemme Fluxus i dag og så kalde det noget andet og så bare håbe på at den har sat sine spor. Og betydet at vi tænker på en lidt anden måde og måske tager toget ind til byen i en anden retning end vi plejer at gøre. 

(23:26)
Fluxus will always be important, and you can write the history of Fluxus today. And it is being written, yards of books, because several of the important Fluxus artists are dead. Robert Filliou for example, the French Fluxus artist is dead and Addi Købcke was also, in Denmark at least, a very, very important artist. So I think we should forget about Fluxus today and call it something else, and then just hope that it has made its mark, and led us to think in a slightly different way, and that we sometimes take the train into the town in a different direction than we usually do.

(24:11)
Det som gør at jeg synes vi skal sige at Fluxus slutter i 1978, det er at på det tidspunkt begynder man at skriver metervis af bøger om Fluxus. Fluxus kommer på museer. Artur Køpcke bliver konstitueret professor – det gør han altså før 1978 – men i 1978 er alle mere eller mindre på plads i systemet. Det system som de har vendt totalt ryggen, hvor de har afvist museerne kommer de pludselig ind på dem. Og det må være sådan et filosofisk kræftspring at gøre det, så den eneste undskyldning man kan give for det, det er at amerikanske kunstnere de har jo ikke noget social sikkerhedsnet. De bliver nødt til hele tiden at lave noget for at tjene penge. De bliver nødt til at finde sig i nogle vilkår. Nogle begynder at lave litografier og så er de jo helt tilbage. Nogle beslutter sig simpelthen for at holde op. Og det er jo det fornemmeste man kan gøre. Den tyske-amerikanske-engelske kunstner George Brecht, som for eksempel lavede en sætning som hedder ‘This sentense is weight-less’ – ‘denne sætning er vægtløs’ Hvor han havde udstanset sådan nogle blikplader, og så stod der bar i luften: “denne sætning er vægtløs”, han var én af dem som stoppede. Pludselig. Han sagde: “Jeg var ‘available’ ind til jeg var femogfyrre, nu er jeg ikke ’available’ længere”. Altså tilgængelig. I kunne have kaldt på mig til jeg var femogfyrre år. Arthur Køpcke, ham var det også for sent til at redde, faktisk måtte han igennem en lang årerække af bitterhed over ‘the establishment’ ikke kunne forstå ham, ikke kunne følge ham. Han døde i den yderste fattigdom, men som et berømt menneske og som en meget stor kunstner, han var næppe død før omverdenen fandt ud af hvor betydningsfuld han var. De amerikanske kunstnere blev professorer, professorer i Fluxus. Alligevel må man sige at det ikke er sådan så det er fuldt anderkendt i dag. Det er stadigvæk sådan at er priskurver der er i galoperende march op af med de få rigtige, gamle, originale Fluxus relikvier der er tilbage. Fordi vi må ikke glemme at man kan som regel kalde det for et relikvie, en fetich måske snare. For det er jo ikke noget kunstværk. Det er en erindring om noget som fandt sted. 

(24:11)
What makes me think that we should say that Fluxus ended in 1978, it is that this is the time when people start writing yards of books on Fluxus. Fluxus is put in museums. Artur Køpcke gets appointed professor – he actually does before 1978 – but in 1978, everyone more or less has a place in the system. The system they had completely turned their back on. Where they had rejected the museums, they suddenly exhibit in them. It must have been such a giant philosophical leap for them to do this, that the only excuse you can make up, it is that American artists have no social safety net. They have to constantly do something to earn money. They will have to put up with the conditions. Some began to make lithographs, which threw them right back. Some simply decided to stop. And this is the finest thing one can do. The German- American-British artist George Brecht, for example, made a statement, which says ‘This sentence is weight-less’. He had punched out some tin sheets, and it just said in the air “ this sentence is weight-less “. He was one of those people who just stopped. Suddenly. He said: “I was available until I was forty-five, now I’m not unavailable”. You could have called on me until I was forty-five. Arthur Køpcke – it was also too late to save him. In fact, he had to go through years of bitterness against ‘the establishment’ that did not understand him, did not follow him. He died poor, but as a famous man and a great artist. He was probably dead before the world found out how important he was. The American artists became professors, professors of Fluxus. Yet it should be said that it is still not fully accredited today. There are still only very few old, original Fluxus relics that can send the prices galloping up. Because we shouldn’t forget that you usually can’t call it a relic, maybe rather a fetish. For it is not a work of art. It is a memory of something that took place.

(27:22)
Jeg vil give et af det allerflotteste eksempler, som netop er af George Brecht som lavede et stykke som bare hed ‘tænd og sluk lyset’. Det kan man ikke sætte på museer. Det kan ikke sælges. Den mand er fuldstændig out i enhver litterær, musikalsk, billedmæssig sammenhæng. Fordi han laver det, som er karakteristisk for Fluxus: Intermedia. Intermedia vil sige noget som hverken er musik, eller maleri, eller fotografi, eller film, eller litteratur. Det er noget derimellem, som for eksempel at tænde og slukke lyset. 

(27:22)
I will give you one of the very greatest examples, which is by George Brecht, who made a piece where you simple turn the light on and off. You cannot put it in a museum. It cannot be sold. The man doesn’t fit into of any literary, musical, pictorial context. Because what he is doing – which is characteristic for Fluxus – is Intermedia. Intermedia is something that is neither music, nor painting, nor photograph, nor film, nor literature. It’s something in between, such as turning on and off light.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>